ADATVÉDELEM

A Társaság kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét - a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden körülmények között feleljen meg AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek. 

Honlapunkon az adatkezelés célja partnereink, ügyfeleink információhoz juttatása, új vásárlók tájékoztatása üzleti szempontból.

A kezelt adatok köre telefonszámra, e-mail címre és névre terjed ki.

Adatkezelés jogalapja: Info törv.5.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás.

Adattárolás határideje: a cél magvalósulásáig, az érintett fél adattörlési kérelméig, vagy a cég megszűnéséig.

Elektronikusan tároljuk az adatokat.

A PANITA KFT.  Adatkezelési Szabályzata /részletes leírása/ megtalálható a társaság székhelyén.